Chris Rosenblum | Eat up at Hadassah’s food fair

November 15, 2014 11:53 PM