Ann Kusnadi of Koo-Weh Nana organizes several trays of fresh baklava on Monday, Nov. 26, 2018.
Ann Kusnadi of Koo-Weh Nana organizes several trays of fresh baklava on Monday, Nov. 26, 2018. Abby Drey adrey@centredaily.com
Ann Kusnadi of Koo-Weh Nana organizes several trays of fresh baklava on Monday, Nov. 26, 2018. Abby Drey adrey@centredaily.com