Penn State freshman Grace Leibow takes a photo of freshman Brett Davis next to the Leishman Trophy on Monday in the Penn State Book Store at the HUB-Robeson Center.
Penn State freshman Grace Leibow takes a photo of freshman Brett Davis next to the Leishman Trophy on Monday in the Penn State Book Store at the HUB-Robeson Center. Phoebe Sheehan psheehan@centredaily.com
Penn State freshman Grace Leibow takes a photo of freshman Brett Davis next to the Leishman Trophy on Monday in the Penn State Book Store at the HUB-Robeson Center. Phoebe Sheehan psheehan@centredaily.com