Joe Paterno, Graham Spanier gone

November 10, 2011 12:01 AM